1. Podpis smlouvy

Smlouva o prodeji periodického a neperiodického tisku a jeho distribuci obsahuje:

 • Příloha č. 1 ke Smlouvě – Specifikace předmětu plnění a sjednaných úhrad
 • Příloha č. 2 ke Smlouvě - Harmonogram objednávek, dodávek a zaváděcích dnů
 • Příloha č. 3 ke Smlouvě – Technické údaje

Smlouva je odsouhlasena Unií vydavatelů, uzavírá se na dobu neurčitou, může obsahovat vzájemně odsouhlasené změny a dodatky. Obecné znění smlouvy, příloh zašleme zájemcům o distribuci na požádání e-mailem.

 

2. Doložení kopií všech potřebných dokladů, např.:

 • živnostenský list,
 • výpis z Obchodního rejstříku,
 • registrace plátce DPH,
 • registrace titulu u Ministerstva kultury ČR,
 • případně jiné dokumenty.

Pro přijetí do distribuce je nezbytný EAN kód, u periodických titulů též sufix.

 

Rabat se stanovuje na základě těchto kritérií:

 • cena konečné spotřeby,
 • periodicita,
 • způsob práce s remitendou ( sběrová nebo skladová)
  +  podpůrné kritérium: výše prodaného nákladu.

Tento základní rabat představuje souhrnnou cenu za distribuci pro První novinovou společnost i pro konečného prodejce a zahrnuje tyto služby:

 • vyhotovení smlouvy a příloh, zavedení titulu do systému,

 • naplánování požadavku PNS, vystavení objednávky a odeslání vydavateli,
 • příjem zboží, hrubá přejímka, event. uplatnění reklamace,
 • rozdělení zboží po závodech a jeho expedice na závody,
 • příjem zboží na závodech, podrobná přejímka, event. uplatnění reklamací,
 • rozdělení zboží na prodejní místa a jeho reexpedice,
 • dodání na prodejní místa,
 • vyhlášení remitendy dle dohodnuté doby prodeje,
 • stahování a evidence neprodaných výtisků,
 • likvidace sběrové remitendy,
 • přeprava vratné remitendy ze závodů na centrálu, její evidence,
 • vystavení a odeslání remitendní hlášenky,
 • balení a výdej vratné remitendy,
 • fakturace prodejcům, správa salda pohledávek,
 • zúčtování a platba vydavateli.
 • dle dohody také nadstandardní služby

 

Fakturace:

 • Dle zákona o DPH do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavuje vydavatel daňový doklad (fakturu), a to na plnou výši dodávky
 • Po ukončení dohodnuté doby prodeje PNS nahlásí vydavateli počet remitovaných výtisků a vydavatel vystaví na toto množství opravný daňový doklad (dobropis) k faktuře. (Nelze fakturovat tzv.“čistý prodej“)
 • Splatnost daňového dokladu je odvozena ze smlouvy, platby jsou realizovány na základě avíza, tzn. platba všech dokladů splatných do data provedení platby + rozpad na jednotlivé daňové doklady.
 • Skladová remitenda je k vyzvednutí do 5 pracovních dnů ode dne, kdy vydavatel obdrží remitendní hlášenku
 • Změny v základních údajích u titulu nebo vydavatele je nezbytné nahlásit s dostatečným předstihem. PNS nemůže převzít do distribuce tituly s chybnou cenou konečné spotřeby, EAN kódem, v jiném než dohodnutém balení apod.

Dodávky do ciziny ani předplatné tisku naše společnost nezajišťuje.

Dokumenty:

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x